Hva er forliksrådet?

Forliksrådet er den laveste rettsinstansen i Norge for sivile saker. Forliksrådet består av 3 lekdommere som velges av kommunen, normalt for en periode på 4 år, og like mange varemedlemmer. Man kan møte med advokat i forliksrådet, men det er ingen plikt til dette og de aller fleste velger derfor å møte uten advokat, sannsynligvis for å unngå advokathonorar.

Forliksrådets intensjon.

Hensikten med forliksrådet er å forsøke å mekle mellom partene, først og fremst for å prøve å komme til en enighet i form av et forlik. Et eventuelt forlik i forliksrådet er rettslig bindende for begge parter. Forliksrådet har også myndighet til å avsi dom i sakene dersom en av partene krever det. Dersom saken gjelder pengekrav på over kr 200.000,- må begge partene være enige i at forliksrådet kan avsi dom, hvis ikke vil det kun fungere som et meklings organ i slike saker, noe som ofte kan være fornuftig i seg selv.

De fleste saker i forliksrådet gjelder pengekrav!

Selv om forliksrådet kan behandle de fleste typer sivile krav, slik som nabotvister, så er det pengekrav som dominerer sakene som fremmes i forliksrådet. Blant pengekrav er det nok fortsatt misligholdte forbrukslån og kredittkort som dominerer, mens de sakene som generer flest møter er omtvistede fakturakrav slik som verkstedsregninger og håndverkerregninger hvor det er uenighet om fakturaens beløp i større grad enn på forbrukslån og kredittkort.

I pengekrav velger dessverre mange å forholde seg passive til innkallingen til forliksrådet, noe som medfører at det avsies uteblivelsesdom på kravet. En uteblivelsesdom blir rettskraftig og tvangskraftig på lik linje med en vanlig dom, og du mister dermed muligheten til å bli hørt i sakens anledning.

Ordningen med muligheten til å avsi uteblivelsesdom er omdiskutert, da disse dommene blir stående som rettskraftige dommer, selv om kravets grunnlag har vært svært tynt uten at forliksrådets medlemmer har reagert på dette. Medlemmene registrer normalt bare at innklagede uteblir og avsier uteblivelsesdom, uten noe kritisk blitt på redegjørelsen for kravet.

Selv om du godtar kravet som er sendt til forliksrådet, så kan det være fornuftig å møte opp i forliksrådet for å mekle om en nedbetalingsavtale. I mange tilfeller er kreditor også fleksibel i forhold til å redusere kravet noe for å komme til et forlik. Større kreditorer møter ofte gjentatte ganger i samme forliksråd og ønsker å fremstå som rimelige og forståelsesfulle mennesker, for å bygge mer langsiktig relasjoner og troverdighet ovenfor forliksrådets medlemmer.

Ved å møte opp i forliksrådet kan du dermed oppnå en reduksjon på kravet selv om du erkjenner kravets rettmessighet. Du kan også forhandle om avdragsordning eller betalingsutsettelse. Dette kan være fornuftig dersom du for eksempel venter på utbetaling av skattepenger eller feriepenger, slik at du kan få en kortere betalingsutsettelse til dette kommer, eventuelt at du vil prøve å låne penger.

Vær oppmerksom på at dersom du har oppnådd et forlik om nedbetaling og/eller reduksjon av kravet er det viktig at du følger de avtalte betalingsfrister, hvis ikke kan kreditor påberope seg at hele det opprinnelige kravet skal gjelde. Det lønner seg sjeldent med forbrukslån, men i slike sammenhenger kan det faktisk være fornuftig å søke et forbrukslån på Besteforbrukslån.no, da du i motsatt fall kan risikere både en betalingsanmerkning samt at kravet blir betydelig større.

Dersom du har anskaffet deg et kredittkort via beste-kredittkort.no, så kan dette også forsvares å benyttes i en slik anledning, men betal det ned så snart som overhodet mulig. Eventuelt bør du sørge for å refinansiere det med et lån til lavere rente så fort det lar seg ordne.

Hvordan bringe en sak inn for forliksrådet?

Dersom du ønsker å selv bringe en sak inn for forliksrådet, så gjøres dette ved å sende en forliksklage til forliksrådet i den aktuelle kommunen. Det er innklagedes (skyldners) bostedskommune som er riktig forliksråd dersom annet forliksråd (verneting) ikke er avtalt mellom partene på forhånd. Før det sendes en forliksklage skal det sendes et tvistevarsel med 14 dagers betalingsfrist. Dokumentbutikken.com er en nettbutikk som selger nedlastbare maler på tvistevarsel og forliksklage.

Privat nettsted om forliksrådet.

Dette nettstedet om forliksrådet er et uavhengig privat nettsted om forliksrådet og må ikke forveksles med noe offentlig nettsted for forliksrådene. Vi henviser forøvrig til vår generelle ansvarsfraskrivelse.