Det å bli kalt inn til møte i forliksrådet for første gang kan fremstå som en belasting for de fleste, ikke bare fordi det ofte står mye på spill, men også fordi man ikke vet hva som møter en og hvordan prosessen et forliksrådsmøte er. I denne artikkelen vil vi gi deg en forenklet versjon av hvordan et møte i forliksrådet foregår.

Forliksrådet kan dømme i de fleste saker som omfatter et krav med tvistesum under kr 200.000,-. De kan også behandle større saker, men da bare mekle uten å avsi dom. Vi går ikke inn på den formelle prosessen i forkant av møtet. Du kan eventuelt lese mer om dette her.

Det er vanligvis et venterom utenfor forliksrådet og partene blir kalt inn når forliksrådet er klare til å ta imot dere. Innledningsvis er det en formell gjennomgang av hvem som møter for partene og fremleggelse av eventuelle møtefullmakter dersom en part ikke møter selv.

Et møte i forliksrådet varer typisk i 15-30 minutter, avhengig av sakens karakter. Det er den part som har sendt forliksklage og dermed har bragt saken inn til forliksrådet som først skal presentere sin sak. Når klager (den som har sendt inn saken til forliksrådet) har lagt frem saken, så gis innklagede ordet for å gi sitt synspunkt på saken.

Normalt gjelder en sak i forliksrådet et pengekrav. Hvis partene er enige om kravet, men skyldner opplyser at den ikke har anledning til å betale hele kravet, vil forliksrådet forøke å mekle frem et forlik med betalingsutsettelse og/ eller avdragsordning. Hvis dette ikke lykkes vil forliksrådet avsi dom i kreditors favør hvis det ikke er helt spesielle forhold i saken som tilsier annet.

Hvis det er uenighet om kravet, så vil forliksrådet forsøke å mekle i saken. Her oppstår det gjerne en diskusjon. Hvis partene ikke blir enige vil forliksrådet lufte muligheten for et forlik, det vil si at partene møtes et sted på midten. Hvis partene avviser dette, vil møtet avsluttes og forliksrådet vil avsi dom i saken. Denne dommen blir sendt i posten eller digital etter noen uker.

Vår oppmerksom på at dokumenter som skal fremvises som bevis i forliksrådet bør sendes inn til forliksrådet i forkant, gjerne med kopi til motparten også. Hvis dokumenter fremlegges i forliksrådet kan det føre til utsettelse av saken hvis det er nødvendig for at motparten skal kunne sette seg inn i dokumentene. Ekstra omkostninger i forbindelse med dette kan påfalle parten som legger frem dokumentene.

Er det vanlig å møte med advokat?

Du har rett til å ha med deg advokat i forliksrådet, men det er ikke et krav. De fleste møter uten advokat og anker saken heller til tingretten hvis de mener at avgjørelsen er feil. Husk at dersom du skal møte med advokat så må dette ordnes i god tid i forveien da dette må meldes til forliksrådet senest en uke før møtet, siden motparten skal varsles slik at denne også kan møte med advokat for å få en likevekt i møtet.

Har jeg møteplikt i forliksrådet?

Dersom du ikke møter i forliksrådet, vil det normalt bli avsagt en uteblivelsesdom i henhold til klagers påstand.  Dersom dette skjer og du ikke har møtt på grunn av en forglemmelse eller andre årsaker, er det viktig at du kontakter forliksrådet omgående og senest innen 1 måned og ber om gjenopptagelse av saken eller anker til tingretten. Du må da forskuttere gebyret til forliksrådet for at saken skal bli gjenopptatt.

En sak i forliksrådet skal som en hovedregel alltid bringes inn til forliksrådet i innklagede sin hjemstedskommune. Innklagede har da personlig møteplikt, men kan ta med seg en medhjelper som f.eks. kan være ektefelle, søsken eller en slektning i rett opp eller nedstigende linje. Det er også andre muligheter som fremgår i tvisteloven § 6-7.

Dersom det er avtalt et annet verneting en skyldners hjemstedskommune, skal dette benyttes. Det er ganskevanlig at det fremgår avtalt verneting i kontrakter eller standardvilkår. Normalt vil dette være klagers hjemstedskommune eller Oslo.

Hvis forliksrådmøtet skal skje i en annen kommune enn en av partenes hjemstedskommune, eller nabokommune, så har parten ikke personlig møteplikt, men kan møte med en fullmektig. Det er viktig at denne fullmektigen møter med fullmakt til å representere parten.

Forliksrådene har en egen liste møt godkjente møtefullmektige som kan møte for deg i slike saker med møtefullmakt.

Dersom parten ikke er prosessdyktig, typisk sykdom eller nedsatt psykisk funksjonsevne, har denne ikke personlig møteplikt.

Kan jeg føre vitner i forliksrådet?

Det er anledning til å føre vitner i forliksrådet, men da må forliksrådet varsles senest en uke før møtet. Vitner har ikke møteplikt og de blir ikke innkalt, slik at du selv må sørge for at disse møter.

Du har alltid mulighet til å anke en dom fra forliksrådet til tingretten.

Forliksrådets medlemmer er lekfolk, normalt avdankede politikere, uten juridisk kompetanse. De gir ofte utrykk for å ha dette og legger ofte press på en av partene for å inngå forlik med en klar undertone om at dersom denne ikke gjør det så faller det en dom i partens disfavør.

Dersom du er overbevist om at du har jussen på din side, bør du ikke la deg presse til dette, spesielt ikke hvis det er en større sak. Dette fordi du ved inngåelse av forlik ikke har ankemuligheter tingretten da dette anses mer som en avtale og ikke en dom.

Det må forskutteres et gebyr til tingretten i slike saker tilsvarende 1 rettsgebyr. Dette gebyret bør du ikke la stoppe deg, og om nødvendig ta opp et mindre lån uten sikkerhet om nødvendig. Noe vil eller ikke vil anbefale i mindre viktige sammenhenger.

Selv om det vanligste er at det er krav på ubetalte fakturaer eller lån som sendes til forliksrådet, så er med noen få unntak rom for det meste. Dette kan være nabotvist om hekk, trær m.m. eller at en bil har kjørt på din eiendom eller eiendel. Du kan forresten i slike tilfeller finne eier ved å sjekke Regnr.no – Hvem eier bilen? Vel og merke dersom du har bilnummeret da.